HomeLid worden

Lid worden

 

Lid worden

Ondergetekende verklaart:

  1. lid te worden van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP te Twenterand en mitsdien van de landelijke partij SGP;

  2. van de statuten (en het huishoudelijk reglement) van de plaatselijke kiesvereniging kennis te hebben genomen en de in artikel 2 van die statuten omschreven grondslag (waaronder de verwijzing naar het Program van Beginselen) en het in artikel 3 van die statuten bepaalde doel te onderschrijven;

  3. kennis te hebben genomen van het feit dat de statuten van de Vereniging SGP, het Algemeen Reglement en het Program van Beginselen te raadplegen zijn, onder meer via de website van de partij (www.sgp.nl);

  4. de door de ledenvergadering vastgestelde jaarlijks te betalen contributie, thans € 22, te voldoen;

  5. in te stemmen met het (doen) verwerken van bovenvermelde persoonsgegevens voor doeleinden die de doelstellingen van de partij rechtstreeks of middellijk bevorderen, zulks naar het oordeel van het Hoofdbestuur van de SGP en overeenkomstig hetgeen is bepaald in de desbetreffende door het Hoofdbestuur vastgestelde leidraad verwerking persoonsgegevens (zie downloads aan rechterzijde van deze pagina).

Aanmeldformulier

id te worden van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP te Twenterand en mitsdien van de landelijke partij SGP;
2.
van de statuten (en het huishoudelijk reglement) van de plaatselijke kiesvereniging kennis te hebben genomen en de inartikel 2 van die statuten omschreven grondslag (waaronder de verwijzing naar het Program van Beginselen) en het inartikel 3 van die statuten bepaalde doel te onderschrijven;
3.
kennis te hebben genomen van het feit dat de statuten van de Vereniging SGP, het Algemeen Reglement en hetProgram van Beginselen die te raadplegen zijn, onder meer via de website van de partij (www.sgp.nl);
4.
de door de ledenvergadering vastgestelde jaarlijks te betalen contributie, thans €21,50, te voldoen;
5.
in te stemmen met het (doen) verwerken van bovenvermelde persoonsgegevens voor doeleinden die de doelstellingenvan de partij rechtstreeks of middellijk bevorderen, zulks naar het oordeel van het Hoofdbestuur van de SGP enovereenkomstig hetgeen is bepaald in de desbetreffende door het Hoofdbestuur vastgestelde leidraad verwerking