HomeActueelSGP stelt schriftelijke vragen over de stikstofproblematiek

SGP stelt schriftelijke vragen over de stikstofproblematiek

Publicatiedatum: 12 nov. 2019

 

SGP Twenterand

Artikel 40 vragen Stikstof – problematiek

 

 

Van     :             J. (Jan) Jonker, SGP Twenterand

Datum :            2 november 2019

Betreft :           Schriftelijke vragen ex art. 40 van het Reglement van orde gemeenteraad                Twenterand, gericht aan het college van burgemeester en wethouders

 

Aanleiding

Door de inmiddels overbekende uitspraak van de Raad van State over de PAS (Programma Aanpak Stikstof) is de vergunningverlening op veel plekken tot stilstand gekomen. Inmiddels heeft de commissie Remkes haar aanbevelingen gepresenteerd. Het behoeft geen betoog dat de stilstand van de vergunningverlening een enorme impact heeft op onze inwoners en bedrijven van welke sector dan ook, maar in het bijzonder voor de agrarische sector en de bouwsector. Het is van levensbelang dat de vergunningverlening doorloopt. Gemeenten hebben hier een belangrijke rol.

In antwoord op eerdere vragen die gesteld zijn door PvdA/Groenlinks meldt u dat er geen inventarisatie is van Twenterandse bedrijven die een knelpunt vormen voor stikstofgevoelige natuurgebieden die in aangrenzende gemeenten aanwezig zijn. Ook geeft u aan dat u zich nog beraadt hoe wordt omgegaan met de stikstofproblematiek. Verder worden de ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau nauwlettend in de gaten gehouden. U wekt de indruk dat vergunningverlening en ook de planontwikkeling tot nadere orde wordt uitgesteld. Een voorbeeld is dat ontwikkeling van het industrieterrein Garstelanden stil ligt. De SGP vindt dat bij stilstand in de planontwikkeling en vergunningverlening de leefbaarheid van Twenterand in het geding is. Daarom heeft SGP ook de volgende vragen.

 

Vragen

1. Welke knelpunten zijn er in Twenterand rondom de stikstof –problematiek?(Onderbouwing problematiek en concretiseren per project en vergunningaanvraag)

2. Geeft Twenterand gehoor aan de oproep van o.a. Bouwend Nederland (brief 15 oktober 219, kenmerk 1910-54800/Mver) - Voortvarend oppakken vergunningverlening) om vergunningen en planontwikkeling zoveel mogelijk te laten doorgaan binnen de kaders, ondanks dat er depositie van stikstof plaatsvind. Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

3.    Welke acties onderneemt u rondom het industrieterrein Garstelanden? (Het College hoeft dus niet af te wachten, maar moet met de ondernemers die in feite belemmert worden al het mogelijke doen om de verdere ontwikkeling te bespoedigen.)

4.    Welke acties en contacten heeft u met de Twenterandse bedrijven en afdelingen van  belangenorganisaties die bekend zijn in Twenterand (alle sectoren) ondernomen  rondom de stikstof problematiek?

5.    De agrarische sector is vooral de laatste tijd weggezet als ‘milieu onvriendelijk’. Hoe blijft het College zich inzetten voor de bestaande agrarische sector in Twenterand? Hoe geeft zij uitting aan de waardering van deze sector?  

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Jonker

SGP Twenterand